PDA

Xem bản đầy đủ : Ý nghĩa của Chú Vãng Sinh


Diệu Bích
05-06-2009, 11:30
VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN:
VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ
* NAMO AMITÀBHÀYA
Nam mô a di đa bà dạ
Quy mệnh Vô Lượng Quang (A Di Đà)* TATHÀGATÀYA
Đa tha già đa dạ
Như Lai

* TADYATHÀ
Đa địa dạ tha
Như vậy, liền nói Chú là

* AMRTODBHAVE ( AMRÏTA UDBHAVE )
A di rị đô bà tỳ
Cam Lộ hiện lên

* AMRTA SAMBHAVE
A di rị đa tất đam bà tỳ
Cam Lộ phát sinh

* AMRTA VIKRÀNTE
A di rị đa tỳ ca lan đá
Cam Lộ dũng mãnh

* AMRTA VIKRÀNTA GAMINI
A di rị đa tỳ ca lan đa già di nị
Đạt đến Cam Lộ Dũng mãnh

* GAGANA KÌRTTI KARE
Già già na, chỉ đa ca lệ
Rải đầy Hư Không

* SVÀHÀ
Ta bà ha
Thành tựu cát tường

Chú Vãng Sinh, gọi đầy đủ là ”bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni”, được lấy từ ”Vô Lượng Thọ Kinh” (Cầu Na Bạt Đà La đời nhà Tống dịch) cùng với ”Phật thuyết A Di Đà Căn Bổn Bí Mật Thần Chú Kinh” (Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi dịch đời Ngụy Tấn). ”bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni” còn gọi là ”A Di Đà Phật Căn Bổn Bí Mật Thần Chú”, thông thường gọi là ”Vãng Sinh Chú”
Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ: Tại sao chúng sinh phải lưu chuyển trong sinh tử, và ở trong tam giới lục đạo luân hồi không ngừng? Là vì nghiệp chướng nặng nề, nghiệp chướng này từ đâu đến? Là do nơi phiền não tham sân si v.v., đã tạo những nghiệp giết hại, trộm cắp, và nói dối, những chủng tử ác nghiệp này từ từ tăng trưởng, hình thành sự thọ khổ của chúng sinh, tuần hoàn không dừng, không có thời gian chấm dứt. Chúng ta muốn dẹp trừng những phiền não không cho sinh khởi, không thọ luân hồi khổ đau, thì chúng ta phải một dạ chí thành trì tụng chú này. Vãng sinh thần chú trợ giúp chúng ta bạt trừ những nghiệp căn bổn, không cho phiền não sinh khởi, hiện thế được nhiều an lạc hạnh phúc, tương lai nhứt định được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc.Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch thành là thần Chú, có nghĩa là ”tổng trì”. ”Tổng” là gôm thâu tất cả pháp, ”Trì” là vô lượng nghĩa. Có nghĩa là thần chú tuy chỉ có vài chữ, nhưng có thể bao gồm hết thảy ý nghĩa của Phật Pháp, cho nên Thần Chú có công đức vô lượng.
Viên Ngộ dịch.

Diệu Mây
05-06-2009, 11:40
E cảm ơn bài viết của c Aida sáng nay e vừa viết ra bài chú Vãng sanh này để đọc lúc nào cần thiết, bây giờ lại được biết ý nghĩa của từng câu rất rõ ràng.Tặng bó hoa to cho c @};-@};-@};-@};-@};-

Tịnh Ngộ
05-06-2009, 11:48
Nam Mô A Di Đà Phật,

Chú Vãng Sanh:

http://www.nhaccuatui.com/m/zAFvUHsku9

Nam Mô A Di Đà Phật,

Tịnh Ngộ

Diệu Bích
06-06-2009, 01:42
Cảm ơn Tịnh Ngộ, nhạc tụng rất hay. Chị nghe mãi không biết chán.:D:x@};-:x:D@};-

laduykhanh
06-06-2009, 03:22
Nam mô A di đà Phật.

Mỗi bài chú đều có một câu tâm chú. Bài chú Đại Bi Tâm Đà La Ni dài như vậy nhưng câu chú cốt lõi là Om Mani Padme Hùm.
ÁN MA NI BÁT DI HỒNG

Trong bài Chú Vãng Sanh này câu tâm chú là
*OM A MI DE WA HRIH
Án A DỊ ĐỀ BÀ HẬT RỊ
http://i65.photobucket.com/albums/h230/dorje1982/Tibetan%20Buddhism/hrih.jpg
Chủng tự Hrih - Tâm chân ngôn của Phật A Di Đà
OM là Quy mệnh
AMI là Vô Lượng Quang ( Danh hiệu Phật A Di Đà )
DEWA Cõi tịnh độ cực lạc
Hrih Tâm chú Phật A Di Đà


Chữ Hật Rị (HRIH) Ðủ bốn chữ thành một Chơn ngôn. Chữ Hạ tự môn, nghĩa là tất cả pháp nhơn bất khả đắc. Chữ RA tự môn, nghĩa là tất cả pháp ly trần. Trần nghĩa là ngũ trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc). Cũng gọi hai món chấp trước năng thủ và sở thủ. Chữ Y tự môn, là tự tại bất khả đắc, hai điêm ác tự nghĩa. Chữ Ác gọi là Niết Bàn. Do giác ngộ các pháp vốn không sanh, đều xa lìa món chấp trước, chứng được pháp giới thanh tịnh. Chữ Hật Rị này cũng nói làm tàm (hổ thẹn), nếu nói đủ là tàm quí (hổ thẹn), tự thẹn với lương tâm mình và xấu hổ đối với kẻ khác, vì thế nên không làm tất cả điều bất thiện vậy. Ðầy đủ tất cả pháp lành vô lậu vậy. Cho nên Liên Hoa Bộ cũng gọi là Pháp Bộ. Do gia trì chữ Hật Rị này mà ở thế giới Cực Lạc, nước, chim, cây, rừng đều diễn nói pháp âm. Rộng như trong kinh đã thuyết minh. Nếu có người nào trì một chữ Chơn ngôn này, có công năng hay diệt trừ tai họa, tật bệnh. Sau khi chết sẽ sanh về cõi An-Lạc quốc, được thượng phẩm thượng sanh. Ðây là nhứt thông tu Quán Tự Tại tâm Chơn ngôn của người tu hành và cũng là hay trợ giúp cho các người tu các bộ Du Già vậy.
http://www.thuvienhoasen.org/bomattong3-03.htm#17Do vậy nếu trong công phu hành trì các con lấy niệm Phật làm chánh hạnh niệm càng nhiều càng tốt , tụng thêm 1 lần Đại bi, 3 lần chú Vãng Sanh, 108 lần tâm chú A Di Đà thì việc tu tập sẽ ngày một tăng trưởng hơn!

Nếu có người nào trì một chữ Chơn ngôn này, có công năng hay diệt trừ tai họa, tật bệnh. Sau khi chết sẽ sanh về cõi An-Lạc quốc, được thượng phẩm thượng sanh.

Lời không hư dối vậy!

Diệu Thơm
07-06-2009, 01:59
Thầy cho con hỏi Tâm chú A Di Đà chính là câu tâm chú vãng sanh Thầy vừa viết có đúng không ah?
Con xin cảm ơn Thầy

A Di Đà Phật!

laduykhanh
08-06-2009, 19:28
Trong bài Chú Vãng Sanh này câu tâm chú là
*OM A MI DE WA HRIH
Án A DỊ ĐỀ BÀ HẬT RỊ

Câu tâm chú vãng sanh này chính là câu chú A di đà Phật.
Chúc con mọi sự cát tường

Namo Amitabha@};-

Diệu Thơm
24-06-2009, 00:01
Con xin đảnh lễ Thầy!
Con xin cảm ơn Thầy đã luôn dành thời gian quan tâm, chỉ bảo chúng con!

lephat
24-06-2009, 03:41
Con thành kính đảnh lễ thầy.^:)^
Nhờ thầy mà con biết được tâm chú Vãng sanh. Thật an lạc quá. Thật hạnh phúc quá. Tuệ giác thầy thật tuyệt vời. Thầy thông suốt các Pháp, thấu rõ chân lý. Thầy quả là bậc thầy đáng kính.
Con kính gởi đến thầy lòng tri ân sâu sắc của con.
Với niềm Hoan Hỷ vô biên.

laduykhanh
26-06-2009, 19:57
KHUYẾN PHÁT NIỆM PHẬT VÀ
ĐỌC TỤNG CHƠN NGÔN


Lúc bấy giờ, ngài Phổ-Hiền Đại Bồ-Tát bạch Phật rằng:
- Thưa Thế-Tôn, con nay vì thương tưởng chúng sanh nơi thời Mạt pháp, khi ấy kiếp giảm, thọ mạng ngắn, phước đức kém thiếu, loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành rất ít. Con sẽ ban cho người niệm Phật thần chú Đà-ra-ni nầy, để thủ hộ thân tâm, nhổ tận gốc rễ nghiệp chướng trừ sạch phiền não, được mau chóng sanh về Cực-Lạc. Gọi là Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Đà-ra-ni. Liền nói thần chú:
- Nam mô a di đa bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lị đá tất đam bà tỳ, a di lị đá tỳ ca lan đế, a di lị đá, tỳ ca lan đá, già di nhị, già già na, chỉ đá ca lệ sa bà ha.


Người niệm Phật phải giữ giới, ăn chay, thân khẩu ý đều phải thanh khiết. Ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng hai mươi mốt biến. Như vậy, diệt được các tội: Tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, và hủy báng Chánh pháp. Thường được đức Phật A-Di-Đà hiện trên đỉnh đầu. Hiện đời an ổn, phước lạc. Hơi thở cuối cùng, được tùy nguyện mà vãng sanh Cực-Lạc. Hoặc tụng đến ba chục muôn biến, liền thấy Phật ngay trước mặt mình.


Bấy giờ, ngài Quán-Thế-Âm Đại Bồ-Tát bước ra trước Phật, bạch rằng:
- Nay con nương uy thần của đức A-Di-Đà, mà ban cho chúng sanh quyết chí niệm Phật thời Mạt pháp, một chân ngôn gọi là: Vô Lượng Thọ Như-Lai Chân Ngôn. Đây là tạng pháp bí mật của Phật A-Di-Đà, ẩn chứa vô biên thần lực tự tại bất tư nghị. Nếu hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, hoặc Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di lỡ phạm giới căn bản, tụng xong bảy biến liền trở lại được giới phẩm thanh tịnh. Tụng hai mươi mốt biến, tiêu diệt các tội: Tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và tất cả chướng ngại trên bước tu hành đều trừ sạch. Hiện đời an lạc, thuận lợi, được sự nhiếp thọ của vô lượng Như-Lai. Tụng một muôn biến, tâm Bồ-đề hiển hiện nơi thân không quên mất. Thấy đức Phật phóng quang tụ trên đỉnh đầu. Người niệm Phật lần lần thể nhập tịnh tâm tròn sáng mát mẻ, tiêu tan tất cả phiền não. Khi lâm chung, hành giả niệm Phật liền thấy Phật A-Di-Đà cùng vô lượng muôn ức Bồ-Tát vây quanh, an ủi, tiếp dẫn. Người niệm Phật tức khắc được sanh về Thượng phẩm ở Cực-Lạc.


KINH NIỆM PHẬTBA LA MẬT
Đời Tấn, ngài Tam-tạng Pháp-sư Cưu-Ma-La-Thập dịch từ Phạn ra Hán.
Hòa-Thuợng Thích-Thiền-Tâm dịch từ Hán-văn ra Việt-văn.


Đây chính là chút ít lợi ích, một trong muôn ngàn lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Chú Vãng Sanh trợ giúp cho hành giả tu Tịnh Độ Niệm Phật.

NAMO AMITABHA
Nguyện mọi sự cát tường.@};-

lephat
29-06-2009, 14:19
"Thương đời thầy chỉ nguồn tâm,
Khơi nguồn Tuệ Giác ươm mầm Từ Bi.
Nguyện trừ đoạn tận tham si,
Hoàn thành đại nguyện, tức thì Vô Sanh."