Hội Bông Sen

Hội Bông Sen (http://hoibongsen.com/diendan//index.php)
-   Hà Nội (http://hoibongsen.com/diendan//forumdisplay.php?f=534)
-   -   SInh hoạt đạo tràng 2019 (http://hoibongsen.com/diendan//showthread.php?t=13453)

Tuệ Minh 06-02-2019 11:21

SInh hoạt đạo tràng 2019
 
Thông báo về việc cộng tu - phóng sinh và sinh hoạt đạo tràng Tháng 02/2019 đầu năm Kỷ Hợi
Hội Bông sen Hà Nội tổ chức buổi phóng sinh và sinh hoạt đạo tràng vào sáng ngày Chủ nhật 10/2/2019 (06 tháng giêng năm Kỷ Hợi), kính mời các đồng tu hữu duyên trong và ngoài Hội Bông sen tham dự nội dung như sau:
Thời gian: 08h00 ngày chủ nhật 10/02/2019
Địa điểm: Chùa Pháp Vân 1299 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
- 08h00-08h45: Làm lễ phóng sinh
- 08h45-09h00 : Ổn định đạo tràng- điểm danh Thành viên
- 09h00-10h00: Tụng Kinh A Di Đà - Niệm Phật
- 10h00-10h30: Bàn việc tổ chức lễ hành hương và cúng dường đầu năm của Hội Bông sen và Hội Từ thiện Tâm Phật
ĐT Tuệ Minh 039888 hai sáu hai sáu
Hội Bông sen xin tổng kết tịnh tài phóng sinh 10/02/2019:

1. Diệu Phương Huonglan Nguyen 100k (Còn lại 400k)
2. Vũ Phạm Thu: 200k (còn 500k)
3. Ha Chung 200k (còn 800k)
4. Chị Phạm Kim Hà 100k (còn 900k)
5. Chị Lan Ngoc Pham 100k (còn 400k)
6. Minh Nguyet Le100k (còn 300k)
7. Ma Phuong 200k (còn 200k)
8. Diệu Giang Nắng Ban Mai Rang Bắp 100k (còn 1700k)
9. Nguyen Huu Duc 200k
10. Chị Nga Nguyên 100k (Còn 2100k)
11. Em Gia Trang100k(Còn 100k)
12. Tuệ Minh 500k
15.Chị Thai Dao 100k (Còn 800k)
16. Tranghlu Thu 100k (còn 300k)
17. Hoang Hien 200k (Còn 800k)
Tổng cộng: 2400k

Tuệ Minh 06-03-2019 12:26

Thông báo về việc cộng tu - phóng sinh và sinh hoạt đạo tràng Tháng 03/2019
Hội Bông sen Hà Nội tổ chức buổi phóng sinh và sinh hoạt đạo tràng vào sáng ngày Chủ nhật 10/3/2019 (05 tháng hai năm Kỷ Hợi), kính mời các đồng tu hữu duyên trong và ngoài Hội Bông sen tham dự nội dung như sau:
Thời gian: 08h00 ngày chủ nhật 10/03/2019
Địa điểm: Chùa Pháp Vân 1299 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
- 08h00-08h45: Làm lễ phóng sinh
- 08h45-09h00 : Ổn định đạo tràng- điểm danh Thành viên
- 09h00-10h30: Tụng Kinh A Di Đà - Niệm Phật
-ĐT Tuệ Minh 039888 hai sáu hai sáu
Hội Bông sen xin tổng kết tịnh tài phóng sinh dự kiến 10/03/2019:
1. Diệu Phương Huonglan Nguyen 100k (Còn lại 100k)
2. Vũ Phạm Thu: 100k (còn 100k)
3. Ha Chung 200k (còn 200k)
4. Chị Phạm Kim Hà 100k (còn 600k)
5. Chị Lan Ngoc Pham 100k (còn 100k)
6. Minh Nguyet Le 100k
7. Diệu Giang Nắng Ban Mai Rang Bắp 100k (còn 1400k)
8. Chị Nga Nguyên 100k (Còn 1800k)
9. Em Gia Trang 100k (Còn 800k)
10. Tuệ Minh 500k
11.Chị Thai Dao 100k (Còn 500k)
12. Tranghlu Thu 100k
13. Hoang Hien 200k (Còn 200k)
14. Gia đình Quảng Lạc: 100k
15. Nam Nguyen: 200k (Còn 400k)
16: Bao Lam ck psinh: 200k (Còn 400k)
17.Le Viet Hung gop quy phong sinh: 300k (Còn 600k)
18. Con xin phép trích 1000k do Thầy Thích Quảng Hiếu ủng hộ quỹ phóng sinh: Còn 2303k
19. CHáu Quảng An: 200k (Còn 800k)
20. Cháu Quảng Minh: 200k (Còn 600k)
21. Pham Duc 100k ( Còn 200k)
22. Anh Phúc Long 500k ( còn 3500k)
23. Linh Chaiko 200k (Còn 660k)
24. Hồng ANh Zonbond Nguyen: 200k( Còn 400k)
25.CHị Hà Hướng Dương: 200k (Còn 400k)
26. Lan Tây 200k (Còn 600k)
27. cô Diệu Mùi 100k
28. Chị Phạm Ngọc Vân 100k
29.Leu Giang 100k (còn 300k)
30.Phạm Xuân Hải : 100k
31.Phạm Ngọc Bình: 100k
32.Phạm Thu Thủy 100k
33. Giang Béo 300k (Còn 1420k)

Tổng cộng 6400k

Diệu Thảo 05-04-2019 11:36

Thông báo Sinh hoạt đạo tràng Di Đà Giác Ngộ, tháng 04/2019

Hội Bông sen Hà Nội tổ chức buổi phóng sinh và sinh hoạt đạo tràng vào sáng ngày Chủ nhật 07/4/2019 (03/2 năm Kỷ Hợi), kính mời các đồng tu hữu duyên trong và ngoài Hội Bông sen tham dự nội dung như sau:

Thời gian: 08h00 ngày chủ nhật 07/4/2019
Địa điểm: Chùa Pháp Vân 1299 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
- 08h00-08h30: Làm lễ phóng sinh
- 08h30-08h45 : Ổn định đạo tràng- điểm danh Thành viên
- 08h45-10h30: Tụng Kinh A Di Đà - Niệm Phật

Kính mời các đạo hữu Hội Bông Sen và các đạo hữu có duyên tham dự.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Thảo 09-05-2019 16:00

Thông báo Sinh hoạt đạo tràng Di Đà Giác Ngộ, tháng 5/2019

Được sự hứa khả của Đại Đức Thích Thánh Nhẫn, Hội Bông sen Hà Nội tổ chức buổi phóng sinh và sinh hoạt đạo tràng Tụng Kinh A Di Đà vào sáng ngày Chủ nhật 12/5/2019 (08/4 năm Kỷ Hợi) hồi hướng công đức cho đạo hữu Quảng Niệm, kính mời các đồng tu hữu duyên trong và ngoài Hội Bông sen tham dự nội dung như sau:

Thời gian: 08h00 ngày chủ nhật 07/4/2019
Địa điểm: Chùa Pháp Vân 1299 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
- 08h00-08h15: Làm lễ phóng sinh
- 08h15-08h30 : Ổn định đạo tràng- điểm danh Thành viên
- 08h30-10h00: Tụng Kinh A Di Đà - Niệm Phật

Kính mời các đạo hữu Hội Bông Sen và các đạo hữu có duyên tham dự.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Thảo 07-06-2019 22:45

Thông báo Sinh hoạt đạo tràng Di Đà Giác Ngộ, tháng 6/2019

Hội Bông sen Hà Nội tổ chức buổi phóng sinh và sinh hoạt đạo tràng vào sáng ngày Chủ nhật 9/6/2019 (7/5 ÂL), kính mời các đồng tu hữu duyên trong và ngoài Hội Bông sen tham dự nội dung như sau:

Thời gian: 08h00 ngày chủ nhật 09/6/2019, tức ngày 07/5 ÂL
Địa điểm: Chùa Pháp Vân 1299 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
- 08h00-08h30: Làm lễ phóng sinh
- 08h30-08h45 : Ổn định đạo tràng- điểm danh Thành viên
- 08h45-10h30: Tụng Kinh A Di Đà - Niệm Phật

Kính mời các đạo hữu Hội Bông Sen và các đạo hữu có duyên tham dự.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Thảo 04-07-2019 11:24

Thông báo Sinh hoạt đạo tràng Di Đà Giác Ngộ, tháng 7/2019

Hội Bông sen Hà Nội tổ chức buổi phóng sinh và sinh hoạt đạo tràng vào sáng ngày Chủ nhật 07/7/2019 (5/6 ÂL), kính mời các đồng tu hữu duyên trong và ngoài Hội Bông sen tham dự nội dung như sau:

Thời gian: 08h00 ngày chủ nhật 07/7/2019, tức ngày 05/6 ÂL
Địa điểm: Chùa Pháp Vân 1299 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
- 08h00-08h30: Làm lễ phóng sinh
- 08h30-08h45 : Ổn định đạo tràng- điểm danh Thành viên
- 08h45-10h30: Tụng Kinh A Di Đà - Niệm Phật
- 10h30 : bàn bạc chương trình cúng dường trường hạ trong tháng 7.

Kính mời các đạo hữu Hội Bông Sen và các đạo hữu có duyên tham dự.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Thảo 01-08-2019 20:23

Thông báo Sinh hoạt đạo tràng Di Đà Giác Ngộ, tháng 8/2019

Hội Bông sen Hà Nội tổ chức buổi phóng sinh và sinh hoạt đạo tràng vào sáng ngày Chủ nhật 04/8/2019 (4/7 ÂL), kính mời các đồng tu hữu duyên trong và ngoài Hội Bông sen tham dự nội dung như sau:

Thời gian: 08h00 ngày chủ nhật 04/8/2019, tức ngày 04/7 ÂL
Địa điểm: Chùa Pháp Vân 1299 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
- 08h00-08h30: Làm lễ phóng sinh
- 08h30-08h45 : Ổn định đạo tràng- điểm danh Thành viên
- 08h45- 11h30: Tụng Kinh Địa Tạng - Niệm Phật


Kính mời các đạo hữu Hội Bông Sen và các đạo hữu có duyên tham dự.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Thảo 03-08-2019 21:56

Thông báo khẩn!

Do tình hình thời tiết không thuận lợi, nên đạo tràng Di Đà Giác Ngộc Hội Bông Sen sẽ hoãn buổi Sinh hoạt đạo tràng tháng 8 sang chủ nhật kế tiếp, ngày 11/8/2019.
Xin được thông báo tới toàn thế các quý đạo hữu.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Thảo 30-08-2019 17:44

Thông báo Sinh hoạt đạo tràng Di Đà Giác Ngộ, tháng 9/2019

Do ngày 01/9/2019 (tức ngày 03/8 ÂL) trùng vào lịch nghỉ Lễ 02/9, nên buổi sinh hoạt đạo tràng Hội Bông sen Hà Nội lui lại một tuần, sáng ngày Chủ nhật 08/9/2019 (10/8 ÂL), kính mời các đồng tu hữu duyên trong và ngoài Hội Bông sen tham dự nội dung như sau:

Thời gian: 08h00 ngày chủ nhật 08/9/2019, tức ngày 10/8 ÂL
Địa điểm: Chùa Pháp Vân 1299 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
- 08h00-08h30: Làm lễ phóng sinh
- 08h30-08h45 : Ổn định đạo tràng- điểm danh Thành viên
- 08h45- 11h30: Tụng Kinh Địa Tạng - Niệm Phật


Kính mời các đạo hữu Hội Bông Sen và các đạo hữu có duyên tham dự.

Nam Mô A Di Đà Phật.


Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 12:41.

Powered by: vBulletin v3.7.4 Full - Copyright ©2000-2019.
Phát triển bởi tất cả các thành viên Hội Bông Sen.