Hội Bông Sen

Hội Bông Sen (http://hoibongsen.com/diendan//index.php)
-   Hình ảnh Phật và Bồ Tát (http://hoibongsen.com/diendan//forumdisplay.php?f=550)
-   -   Hình ảnh Hồng Danh của 88 vị Phật (http://hoibongsen.com/diendan//showthread.php?t=7258)

gioidinhhue 17-12-2009 22:00

Hình ảnh Hồng Danh của 88 vị Phật
 
Hồng Danh của 88 Đức Phật trong Sám Hối Văn, hay còn gọi là Đại Sám Hối Văn. 88 Đức Phật là 53 Đức Phật cộng với 35 Đức Phật. Hồng Danh của 53 Đức Phật tìm thấy trong "Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát '', là Đức Phật ở Thế Giới Ta Bà thời Quá Khứ; và Hồng Danh của 35 Đức Phật thì phát xuất từ ''Kinh Quyết Định Tỳ Ni'', là Đức Phật ở Mười Phương Thế Giới thời Hiện Tại. 88 Đức Phật này đều có thể vì chúng sanh mà làm Chủ việc Sám Hối, cho nên, đều có thể đối trước Quý Ngài mà trình bạch nguyện vọng ăn năn lỗi trước, tránh chừa tội sau.
Một duyên lành mà Liên Hoa Nguyễn Ngọc Tú vừa thấy được trên trang nhà : http://www.fjdh.com/Photo có đăng tải Tôn Ảnh của 88 Đức Phật trong Hồng Danh Sám Hối; nên mạn phép copy và trang trọng kính giới thiệu đến Chư Quý Đọc Giả.


http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
http://img5.imageshack.us/img5/6766/...yquangphat.jpg
Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật

http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
http://img5.imageshack.us/img5/9859/...ongtutailu.jpg
Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img707.imageshack.us/img707/9...oadubophat.jpg
Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img5.imageshack.us/img5/2440/baohoaphat.jpg
Nam mô Bảo Hỏa Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img707.imageshack.us/img707/6...entrutalat.jpg
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img109.imageshack.us/img109/7...nguyetphat.jpg
Nam mô Bảo Nguyệt Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img24.imageshack.us/img24/976...tquangphat.jpg

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img5.imageshack.us/img5/7905/baoquangphat.jpg
Nam mô Bảo Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img707.imageshack.us/img707/7...iquangphat.jpg
Nam mô Bất Động Trí Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img37.imageshack.us/img37/670...nghiemcong.jpg
Nam mô Chu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img24.imageshack.us/img24/229...rangnghiem.jpg
Nam mô Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm Thắng Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img707.imageshack.us/img707/8...ongducphat.jpg
Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img264.imageshack.us/img264/3...nquangphat.jpg
Nam mô Chiên Đàn Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img264.imageshack.us/img264/3...duchoaphat.jpg
Nam mô Công Đức Hoa Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img24.imageshack.us/img24/945...iquangphat.jpg
Nam mô Đại Bi Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img687.imageshack.us/img687/5...andongmanh.jpg
Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img710.imageshack.us/img710/7...cvuongphat.jpg
Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img687.imageshack.us/img687/3...gquangphat.jpg


Nam mô Đại Thông Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img710.imageshack.us/img710/5...ndanhuongp.jpg
Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img687.imageshack.us/img687/6...nthangphat.jpg
Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img80.imageshack.us/img80/287...mthangphat.jpg
Nam mô Diệu Âm Thắng Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img687.imageshack.us/img687/1...nquangphat.jpg
Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img37.imageshack.us/img37/9752/ducniemphat.jpg
Nam mô Đức Niệm Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img109.imageshack.us/img109/4070/dungthiphat.jpg
Nam mô Dũng Thí Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img691.imageshack.us/img691/6...ngminhphat.jpg
Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img687.imageshack.us/img687/2...mavuongpha.jpg
Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img24.imageshack.us/img24/831...enthuphatq.jpg
Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img710.imageshack.us/img710/6...nvonguphat.jpg
Nam mô Hiện Vô Ngu Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img34.imageshack.us/img34/138...ibaotichph.jpg
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img687.imageshack.us/img687/8...ngvuongpha.jpg
Nam mô Hồng Diễm Đế Trang Nghiêm Vương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img37.imageshack.us/img37/620...uchieuphat.jpg
Nam mô Tuệ Cự Chiếu Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img710.imageshack.us/img710/8...gvuongphat.jpg
Nam mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img109.imageshack.us/img109/1...gvuongphat.jpg
Nam mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img5.imageshack.us/img5/1691/...aquangphat.jpg
Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img691.imageshack.us/img691/2601/kienducphat.jpg
Nam mô Kiên Đức Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img109.imageshack.us/img109/1...athoaiphat.jpg
Nam mô Kim Cương Bất Hoại Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img264.imageshack.us/img264/6...ngphotanki.jpg
Nam mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img264.imageshack.us/img264/8...iquangphat.jpg
Nam mô Kim Hải Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img37.imageshack.us/img37/710...uhythantho.jpg
Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img264.imageshack.us/img264/6...ngtonvuong.jpg
Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img707.imageshack.us/img707/1...nvuongphat.jpg
Nam mô Long Tôn Vương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img687.imageshack.us/img687/6...iemvuongph.jpg
Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img24.imageshack.us/img24/4793/lycauphat.jpg
Nam mô Ly Cấu Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img37.imageshack.us/img37/804...gquangphat.jpg
Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img109.imageshack.us/img109/9...itrangphat.jpg
Nam mô Ma Ni Tràng Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img37.imageshack.us/img37/5778/naladienphat.jpg
Nam mô Na La Diên Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img691.imageshack.us/img691/5...uquangphat.jpg
Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img4.imageshack.us/img4/3221/...tquangphat.jpg


Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img37.imageshack.us/img37/459...thuongmanv.jpg
Nam mô Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img264.imageshack.us/img264/4...ianlackien.jpg
Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Lạc Kiến Thượng Đại Tinh Tiến Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img502.imageshack.us/img502/7...hanadidaph.jpg
Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img24.imageshack.us/img24/627...gvuongphat.jpg

gioidinhhue 17-12-2009 22:00

Nam mô Pháp Thắng Vương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img706.imageshack.us/img706/3...nquangphat.jpg
Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img340.imageshack.us/img340/2817/phominhphat.jpg
Nam mô Phổ Minh Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img710.imageshack.us/img710/8...oquangphat.jpg
Nam mô Phổ Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img442.imageshack.us/img442/3429/photinhphat.jpg
Nam mô Phổ Tịnh Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img11.imageshack.us/img11/86/quangducphat.jpg
Nam mô Quang Đức Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img710.imageshack.us/img710/9...iemvuongph.jpg
Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img706.imageshack.us/img706/8...hedangphat.jpg
Nam mô Quan Thế Đăng Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img710.imageshack.us/img710/9637/saluunaphat.jpg
Nam mô Sa Lưu Na Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img80.imageshack.us/img80/450...thongvuona.jpg
Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img340.imageshack.us/img340/2...lucvuongph.jpg
Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img69.imageshack.us/img69/966...ongducphat.jpg
Nam mô Tài Công Đức Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img11.imageshack.us/img11/498...ngminhphat.jpg
Nam mô Tài Quang Minh Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img710.imageshack.us/img710/505/taiquangphat.jpg
Nam mô Tài Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img69.imageshack.us/img69/4436/thanhtinhphat.jpg
Nam mô Thanh Tịnh Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img69.imageshack.us/img69/935...inhthiphat.jpg
Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img340.imageshack.us/img340/7...hquangphat.jpg
Nam mô Thế Tịnh Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img69.imageshack.us/img69/541...amauniphat.jpg
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img31.imageshack.us/img31/665...congducpha.jpg
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img34.imageshack.us/img34/541...ongducphat.jpg
Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img710.imageshack.us/img710/4...endubophat.jpg
Nam mô Thiện Du Bộ Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img199.imageshack.us/img199/3...etamdieuto.jpg
Nam mô Thiên Tích Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
http://img710.imageshack.us/img710/6...gtrangphat.jpg
Nam mô Thường Quang Tràng Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
http://img80.imageshack.us/img80/8623/thuythienphat.jpg
Nam mô Thủy Thiên Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
http://img34.imageshack.us/img34/5867/tinhtanhyphat.jpg
Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
http://img710.imageshack.us/img710/5006/thienyphat.jpg
Nam mô Thiện Ý Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
http://img710.imageshack.us/img710/3...anquanphat.jpg
Nam mô Tinh Tấn Quân Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
http://img196.imageshack.us/img196/8...ethangphat.jpg
Nam mô Trí Huệ Thắng Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
http://img31.imageshack.us/img31/4924/tudiquangphat.jpg
Nam mô Tu Di Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
http://img502.imageshack.us/img502/9...cvuongphat.jpg
Nam mô Tự Lực Vương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
http://img99.imageshack.us/img99/851...aquangphat.jpg
Nam mô Tu Mạn Na Hoa Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
http://img31.imageshack.us/img31/962/tutangphat.jpg
Nam mô Từ Tạng Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
http://img339.imageshack.us/img339/2...thuthangvu.jpg
Nam mô Ưu Đàm Bạt La Hoa Thù Thắng Vương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
http://img339.imageshack.us/img339/7020/vocauphat.jpg
Nam mô Vô Cấu Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
http://img502.imageshack.us/img502/5...hvuongphat.jpg
Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
http://img502.imageshack.us/img502/1...cquangphat.jpg
Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật
http://phatgiaovnn.com/bz/undefined/.../wol_error.gifNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA http://img24.imageshack.us/img24/4312/vouuducphat.jpg
Nam mô Vô Ưu Đức Phật
http://img227.imageshack.us/img227/4...a8727e5496.gif http://img227.imageshack.us/img227/4...a8727e5496.gifhttp://img227.imageshack.us/img227/4...a8727e5496.gifhttp://img227.imageshack.us/img227/4...a8727e5496.gifhttp://img227.imageshack.us/img227/4...a8727e5496.gifhttp://img227.imageshack.us/img227/4...a8727e5496.gifhttp://img227.imageshack.us/img227/4...a8727e5496.gifhttp://img227.imageshack.us/img227/4...a8727e5496.gifhttp://img227.imageshack.us/img227/4...a8727e5496.gifhttp://img227.imageshack.us/img227/4...a8727e5496.gifhttp://img227.imageshack.us/img227/4...a8727e5496.gifhttp://img227.imageshack.us/img227/4...a8727e5496.gifhttp://img227.imageshack.us/img227/4...a8727e5496.gifhttp://img227.imageshack.us/img227/4...a8727e5496.gifhttp://img227.imageshack.us/img227/4...a8727e5496.gif

Nguồn từ Phật Giáo VNN . Cám ơn Liên Hoa


Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 05:43.

Powered by: vBulletin v3.7.4 Full - Copyright ©2000-2018.
Phát triển bởi tất cả các thành viên Hội Bông Sen.